Digimarkkinoinnin sanasto

Digitaalisen markkinoinnin sanasto

5

kesä

Kirjoittanut: Preoni

Mikä ihmeen SEO, 301-ohjaus, liidi, header, konversio ja niin edelleen? Kun yritysten kanssa suunnitellaan digimarkkinointia, keskustelussa käytetään usein erilaisia lyhenteitä ja markkinoinnin sanastoa. Asiaan perehtymättömän korvissa nämä termit saattavat kuitenkin joskus kuulostaa täysin vierailta.

Kyseiset termit eivät ole kuitenkaan mitään puhdasta jargonia, vaan niiden käyttö helpottaa ja nopeuttaa keskustelua, kunhan vain pääsee perille niiden merkityksistä. Näiden termien käyttö on siis yleistä, koska muuten asioita voisi joutua selittämään monimutkaisemmin.

Asiaa kuitenkin mutkistaa se, että erilaisia termejä on olemassa lukematon määrä. Joskus myös erilaiset termit saattavat tarkoittaa täysin samaa asiaa. Tämä johtuu siitä, että jotkut ovat omaksuneet enemmän englanninkielistä termistöä ja jotkut taas pitävät enemmän suomenkielisistä vastineista. Jotta asiaan saataisiin jotain selvennystä, tässä artikkelissa käymme läpi yleisimpiä digitaaliseen markkinointiin liittyviä termejä. Joukossa on myös joitain sellaisia termejä, jotka eivät suoranaisesti ole digitaalisen markkinoinnin sanastoa, mutta liittyvät kuitenkin oleellisesti aiheen ympärille.

301-uudelleenohjaus

301-uudelleenohjaus tarkoittaa menetelmää, jonka avulla verkkosivun URL-osoite ohjataan pysyvästi uuteen osoitteeseen. Tämä on paras tapa varmistaa, että myös hakukoneet löytävät uuden osoitteen. Tilakoodi 301 kertoo siitä, että sivusto on siirretty pysyvästi toiseen sijaintiin. 301-uudelleenohjausta voidaan käyttää myös silloin, jos verkkosivusto siirtyy vanhasta HTTP-prokollasta turvallisempaan HTTPS-salausprotokollaan.

404-virhe

Monet internet-käyttäjät ovat varmasti törmänneet 404-virheilmoitukseen jollain verkkosivustolla. Se on hyvin yleinen virheilmoitus, ja se kertoo siitä, että sivun lataaminen epäonnistui syystä tai toisesta. Syy virheilmoitukselle voi olla esimerkiksi, että sivusto on poistettu tai siirretty toiseen osoitteeseen.

A/B-testaus

Yksi suurimpia digimarkkinoinnin eroja verrattuna perinteiseen markkinointiin on siitä saatava informaatio sekä tämän pohjalta syntyvät kehitysmahdollisuudet. A/B-testaus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että samalle kohdeyleisölle näytetään erilaisia versioita esimerkiksi verkkosivustosta tai mainoksesta. Tästä saatavan tiedon perusteella voidaan helposti tehdä päätelmiä siitä, kuinka hyvin erilaiset versiot suoriutuvat niille asetetusta tehtävästä. Käytännön esimerkkinä voidaan vaikkapa vertailla erilaisten toimintakutsujen tehokkuutta samanaikaisesti.

Algoritmi

Algoritmi on yksityiskohtainen kuvaus tai ohje siitä, miten jokin tehtävä tai prosessi suoritetaan. Digimarkkinoinnissa algoritmeistä puhuttaessa viitataan yleensä hakukoneiden tai sosiaalisen median tekoälyyn, joiden toiminta perustuu vastaaviin algoritmeihin. Hakukoneen algoritmit päättävät esimerkiksi sen, mikä verkkosivusto saa kunnian olla hakutulosten ensimmäisellä paikalla.

Alt-teksti (alt-text)

Alt-teksti (joskus myös alt-text) on verkkosivustolla esiintyvien kuvien yhteydessä oleva vaihtoehtoinen kuvausteksti. Alt-tekstiä käytetään esimerkiksi apuna sokeiden lukulaitteissa. Alt-teksti näkyy myös silloin, kun kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään normaalisti. Alt-tekstin käytöllä on myös pientä merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä hakukoneet lukevat sen, ja tähän kohtaan liittyvä teksti voi poiketa kuvan varsinaisesta kuvatekstistä.

Ankkurilinkki (Anchor link)

Ankkurilinkki on linkkityyppi, jonka avulla voidaan linkata samalla sivulla johonkin toiseen kohtaan. Yleinen käyttökohde on esimerkiksi pitkän sivun yläosassa oleva sisällysluettelo, josta käyttäjä pääsee nopeasti haluamaansa kohtaan. Muutamia vuosia takaperin suosiossa olleet “One-pager” -tyyliset verkkosivustot toimivat käytännössä kokonaan ankkurilinkkien avulla.

API (ohjelmointirajapinta, rajapinta)

API, suomeksi ohjelmointirajapinta, tulee sanoista Application Programming Interface. API on esimerkiksi jonkin järjestelmän ulospäin näkyvä liitäntä, jonka kautta se on yhteydessä muuhun maailmaan. Rajapinta mahdollistaa erilaisten ohjelmistojen integroimisen, jonka avulla erilaiset ohjelmat voivat sen avulla kommunikoida keskenään.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus viittaa organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Se kuvastaa kuluttajan käsitystä siitä, mitä mielikuvia ja tunteita hänelle on syntynyt yritykseen yhteydessä olevien tuotteiden, palveluiden tai henkilöiden johdosta. Hyvä asiakaskokemus tarkoittaa sitä, että kuluttajan kokemus vastaa hänen odotuksiaan saadun palvelun tai tuotteen laadusta.

Lue lisää asiakaskokemuksesta.

Avainsana

Perinteisesti avainsana on tarkoittanut tiedonhaussa ja indeksoinnissa käytettyä viittausta tiettyyn asiakokonaisuuteen. Digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat liittyvät yleensä hakukoneoptimointiin, sisällöntuotantoon sekä mainonnan toteuttamiseen. Hakukoneoptimoinnissa voidaan esimerkiksi pyrkiä löytämään yritystoiminnalle oleellisia avainsanoja, joihin keskittyminen sisällöntuotannossa voisi olla kannattavaa. Jos taas on tarkoitus suunnitella esimerkiksi Google Ads -mainontaa, avainsanojen valinta on keskeinen osa sitä prosessia, kenelle mainosta halutaan esittää.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen avulla pyritään selvittämään ja löytämään sellaisia termejä, joiden käyttö esimerkiksi sisällöntuotannossa tehostaisi yrityksen verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. Avainsanatutkimusta voidaan käyttää avuksi myös esimerkiksi Google Ads -mainonnan suunnittelussa. Tällöin optimaalisinta olisi löytää oikea määrä sellaisia avainsanoja, joihin keskittyminen on taloudellisesti kannattavaa. Osa avainsanatutkimusta voi olla myös kilpailijoiden avaintermien selvittäminen.

Baidu

Baidu on kiinankielinen hakukone, ja yksi suurimmista tekoäly- ja internetyhtiöistä maailmassa.

B2B-markkinointi

B2B-markkinointi tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että yrityksen markkinointia suunnataan toisen yrityksen ostopäättäjille. B2B tulee sanoista Business to Business. B2B-markkinointi eroaa tavallisille kuluttajille suunnatusta B2C-markkinoinnista siten, että yrityspuolella ostoprosessit ovat yleensä huomattavasti harkitumpia, ja että myytävä tuote tai palvelu tulee ennen kaikkea yrityksen eikä ostopäätöksen tekevän henkilön käyttöön. Yrityksille suunnattua markkinointia koskevat myös hieman lievemmät suoramarkkinoinnin säännöt.

B2C-markkinointi

B2C-markkinointi tarkoittaa yrityksen markkinointia, jonka kohdeyleisönä on tavalliset kuluttajat. B2C tulee englanninkielisistä sanoista Business to Consumer. Kuluttajille suunnattu markkinointi on yleensä hieman erityyppistä verrattuna yrityksille suunnattuun markkinointiin. Tavalliset kuluttajat tekevät usein nopeampia ostopäätöksiä ja ostamisen motiivit ovat usein tunnepohjaisia. Kuluttajille suunnattua markkinointia koskevat myös tiukemmat suoramarkkinoinnin säännöt.

Bannerimainonta

Bannerimainonnalla viitataan yleensä verkkosivustoilla esitettäviin suorakaiteen muotoisiin mainoksiin. Bannerimainos voi olla joko staattinen tai se voi sisältää liikkuvaa animointia, videosisältöä ja se voi olla myös interaktiivinen. Bannerimainoksen tarkoituksena on saada verkkosivuston käyttäjä kiinnittämään mainokseen huomio sekä mahdollisesti siirtymään mainoksen kautta mainostajan verkkosivustolle.

Mainosta näyttävä verkkosivusto saa mainoksen esittämisestä korvauksen, jonka suuruus muodostuu toteutuneiden näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten tai onnistuneisiin ostotapahtumiin liittyvien tavoitteiden perusteella.

Bing

Bing on Microsoftin luoma hakukone, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä Live Search. Bing on Googlen jälkeen yksi suurimmista hakukoneista. Sen liiketoimintamalli perustuu Googlen tavoin hakutulosten yhteydessä käytettäviin hakusanamainoksiin. Vaikka Bingin suosio ei yllä lähellekään Googlen suosiota, väli on kaventunut ja sen tarjoamat mainostusmahdollisuudet ovat myös Suomessa houkuttelevan kilpailukykyisiä hinnaltaan.

Blogi

Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi ihminen tuottaa tekstimuotoista sisältöä. Blogiin voidaan myös jakaa kuvia, videoita ja ääntä. Joihinkin blogeihin ilmestyy sisältöä säännöllisesti ja toisiin vähemmän säännöllisesti. Blogin kirjoittamisen motiivit voivat olla joko epäkaupallisia tai kaupallisia. Yksi blogin perusajatuksista on kuitenkin se, että vanhat tekstit säilyvät luettavissa myös myöhemmin.

Blogi on tärkeä asia digimarkkinoinnin kannalta, koska se tarjoaa mahdollisuudet hakukoneoptimointiin sekä markkinointiin.

Botti (Bot)

Sanalla botti tarkoitetaan yleensä tietokoneohjelmaa, joka osaa toimia sille annettujen ohjeiden mukaan mahdollisimman itsenäisesti. Yksi esimerkki boteista on hakukoneiden käyttämät hakubotit, jotka kahlaavat läpi lukemattoman määrän erilaisia verkkosivustoja, josta saatavaa tietoa hakukoneet sitten käyttävät hakutuloksissaan.
Botti voidaan asettaa myös esimerkiksi tarkkailemaan verkkokeskustelua ja tarvittaessa moderoimaan sitä. Botteja käytetään myös epärehellisiin tarkoituksiin, kuten verkkourkintaan, tietoliikenteen häirintään sekä roskapostin lähettämiseen. Automaattisesti toimivaa chattia voidaan myös kutsua chattibotiksi.

Chat (Chatti)

Chat tarkoittaa internet-kielessä sellaista keskustelupaikkaa tai verkkosivuston lisäosaa, jonka välityksellä ihmiset voivat käydä reaaliaikaista keskustelua kirjoittamalla. Yrityksille suunnatun digimarkkinoinnin näkökulmasta jälkimmäinen vaihtoehto on pääsääntöisesti yritysten käytössä. Verkkosivustolla oleva chat voi toimia asiakaspalvelun viestintäkanavana tai myynnin työkaluna.

Click Through Rate (CTR, Klikkausprosentti)

Click Through Rate, eli CTR, tarkoittaa klikkausprosenttia. Tämä on oleellinen tieto, kun halutaan saada selville esimerkiksi mainoksen toimivuutta. Klikkausprosentti määräytyy sen mukaan, kuinka suuri osuus mainoksen nähneistä klikkaavat kyseistä mainosta. Klikkausprosentti saadaan jakamalla toteutuneet klikkaukset näyttökertojen määrällä.

Customer Lifetime value (CLV, Asiakkaan elinkaaren arvo)

Customer Lifetime Value, eli CLV, tarkoittaa arvoa, jonka kerran saavutettu asiakas tuo yritykselle koko sen elinkaaren eli asiakassuhteen aikana. Tällä on merkitystä etenkin silloin, jos yrityksen palveluiden tai tuotteiden ostamiselle on olemassa perusteita myös ensiostoksen jälkeen. Uskolliset asiakkaat, jotka ostavat saman palveluntarjoajan tuotteita säännöllisesti, ovat ymmärrettävistä syistä satunnaisia asiakkaita arvokkaampia yritykselle.

Asiakkaan elinkaaren arvoa ei ole kuitenkaan helppo määritellä ja siihen on olemassa monia erilaisia laskentatapoja. Tärkeintä on ymmärtää uusasiakashankinnasta koituvia kuluja vertaamalla niitä jo olemassa olevan asiakaskunnan keskimääräisiin tuottoihin.

Cost Per Action (CPA)

Cost Per Action, eli CPA, on markkinoinnin hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainoksen toteuttajalle korvauksen vain toteutuneista tapahtumista. Tällaisia ovat esimerkiksi ostos verkkokaupasta, lomakkeen täyttäminen tai vaikkapa puhelinsoitto. Jotta tätä markkinointimallia voidaan käyttää tehokkaasti, on mainonnan toteuttajalla oltava hallussaan joitain perustietoja tavoiteltavan tapahtuman edellytyksistä.

Cost Per Click (CPC, klikkauskohtainen hinta)

Cost Per Click on digimarkkinoinnin termi, joka kertoo kuinka paljon yksittäinen mainosklikkaus keskimäärin maksaa mainostajalle. Keskimääräinen klikkihinta lasketaan jakamalla klikkausten kokonaishinta saavutettujen klikkausten määrällä. Klikkauskohtainen hinta voi olla myös esimerkiksi Google Ads -mainonnalle asetettu hinnoittelustrategia.

Cost Per Mille (CPM, tuhannen näyttökerran hinta)

Cost Per Mille, eli CPM, tarkoittaa hintaa, joka muodostuu tuhannesta mainoksen näyttökerrasta. CPM-strategia sopii hyvin erityisesti brändimainontaan, jolloin mainostettavaa asiaa ei pyritä kauppaamaan suoraan mainoksen kautta kulkevan liikenteen kautta. CPM voi olla myös esimerkiksi Google Ads -mainonnalle asetettava hintatarjousstrategia.

CSS

CSS on merkintäkieli, jonka avulla määritellään HTML-sivuston rakennetta ja ulkoasua. Sana CSS tulee englanninkielisistä sanoista “Cascading Style Sheets”. CSS:n avulla määritellään sivuston tekstin ja otsikkojen koot, värit, sekä käytännössä kaikki sivuston graafiset elementit, joita ei ole ennalta määritelty. Yksinkertaistettuna CSS esittää käyttäjälle sen, mitä HTML-kertoo.

Call To Action (CTA, toimintakehote)

CTA tulee sanoista “Call To Action”. Se on yleiskieleen juurtunut markkinoinnin termi, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkosivuston käyttäjää kehotetaan tekemään sivustolla jokin toiminto. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi yhteystietolomakkeen “Lähetä”-painike.

Customer Acquisition Cost (CAC, asiakkuudenhankintahinta)

Customer Acquisition Cost, eli CAC, tarkoittaa hintaa, joka kertoo paljonko yhden uuden asiakkaan hankkiminen on tullut maksamaan. Asiakkuudenhankintahinnan avulla voidaan seurata asiakashankinnan kustannustehokkuutta ja vertailla sitä asiakkuuksien arvoon.

Digitaalinen markkinointi (Digital marketing, Digimarkkinointi)

Digitaalinen markkinointi, tai digimarkkinointi, on suhteellisen uusi käsite ja sitä on vaikeaa määritellä mitenkään yksiselitteisen tarkasti. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, että digitaalinen markkinointi on sellaista markkinointia, joka jollain tapaa liittyy internetiin.

Digitaalisen markkinoinnin perimmäisenä tavoitteena on lisätä jonkin yrityksen, tuotteen, palvelun tai jonkun muun asian houkuttelevuutta. Se kattaa laajasti alleen erilaisia sähköisen markkinoinnin osa-alueita ja myös uusia syntyy jatkuvasti.

Digitaaliseen markkinointiin liittyviä termejä ovat muun muassa verkkosivustot, hakusanamainonta, hakukoneoptimointi, markkinointi sosiaalisessa mediassa, sähköpostimarkkinointi ja sisältömarkkinointi.

Lue lisää Digimarkkinoinnin mahdollisuuksista. 

Digitoimisto

Digitoimisto on hieman ympäripyöreä termi yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy internetissä toimivien järjestelmien ja sovellusten kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Digitoimiston voi mieltää olevan jollain tapaa perinteisemmän mainostoimiston ja ohjelmistoyrityksen välimaastossa.

Display-mainonta (Bannerimainonta)

Display-mainonta on yleistermi internetissä tapahtuvalle bannerimainonnalle. Se voi tarkoittaa yksinomaan myös Googlen omassa Display-mainosverkossa esitettäviä mainoksia.

DNS

DNS on Internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. DSN tulee englanninkielisistä sanoista Domain Name System. DNS helpottaa verkkotunnusten muistamista, koska pelkästään numeraaliset verkkotunnukset olisivat vaikeita muistaa ja muutenkin hankalia käyttää.

Drupal

Drupal on tunnettu avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä. Se on suosittu järjestelmä etenkin keskisuurten ja suurten verkkosivustojen toteutukseen ja hallintaan liittyvissä asioissa.

DuckDuckGo

DuckDuckGo on hakukone, jonka toiminta perustuu ihmisten yksityisyyttä kunnioittavaan toimintamalliin. Se ei kerää dataa käyttäjistä ja käyttää evästeitä vain silloin, kun siihen on tarvetta. DuckDuckGon tekniikka perustuu enimmäkseen Yahoon ja Bingin ohjelmointirajapintoja hyödyntävään kokonaisuuteen, jonka vuoksi sitä on kutsuttu myös “hybridihakukoneeksi”.

DuckDuckGon tarjoamat hakutulokset saattavat poiketa esimerkiksi Googlen hakutuloksista, jonka vuoksi sitä voi käyttää hyvin esimerkiksi erilaisten itsestä riippumattomien vertailukohtien tekemiseen.

Ecosia

Ecosia on saksalaisen Christian Krollin kehittämä hakukone, joka markkinoi itseään ekologisena hakukoneena. Ecosia lahjoittaa osan hakusanamainonnan tuotoista puiden kasvatukseen.

Ecosia pyrkii myös turvaamaan käyttäjien yksityisyyttä. Se ei tee käyttäjistä profiilieja, eikä myy tietoja käyttäjien hauista mainostajille. Ecosia kuitenkin myöntää keräävänsä dataa hakukoneensa kehittämistä ja analysointia varten.

Eväste (Cookie)

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot pyrkivät tallentamaan käyttäjien laitteille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi esimerkiksi tunnistaa oletko vieraillut samalla verkkosivustolla aikaisemmin. Tällöin sivusto voidaan mukauttaa paremmin käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi.

Evästeet voivat tallentaa esimerkiksi kirjautumistietoja, kieliasetuksia, laitetunnisteita sekä vaikkapa kesken jääneitä verkkokauppaostoksia. Evästeet eivät itsessään kalastele mitään henkilötietoja tai vastaavaa, mutta niiden avulla voidaan kuitenkin kohdentaa esimerkiksi mainontaa.

Facebook

Facebook on maailman suosituin sosiaalisen median kanava ja samalla yksi maailman suosituimmista verkkosivustoista. Sitä käyttää päivittäin miljoonat ja taas miljoonat ihmiset. Vuonna 2017 Facebookilla kerrottiin olevan jo yli kaksi miljardia rekisteröitynyttä käyttäjää. Yksityisihmisten lisäksi yritykset käyttävät Facebookia tiedottamiseen, markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen.

Lue lisää Preonin tarjoamista Sosiaalisen median palveluista.

Facebook Pixel (Facebook-pikseli)

Facebook Pixel on verkkosivustolle asennettava koodinpätkä, jonka avulla Facebookin kautta toteutettua markkinointia voidaan seurata ja kehittää. Usein verkkosivuston oma analytiikka ei välttämättä osaa tunnistaa tarkasti mistä käyttäjät sivustolle saapuvat. Tässä tapauksessa Facebook-pikselin mahdollistama analytiikka tehokas apu Facebook-markkinoinnin tulosten seuraamiseen. Facebook-pikseli on siis eräänlainen konversioseurannan työkalu.

Facebook-markkinointi

Facebook tavoittaa päivittäin satoja miljoonia ihmisiä, jolloin se on hyvin kiinteästi osa ihmisten ja yritysten arkea. Koska periaatteessa sen koko toiminta perustuu mainostamiseen, on sen merkitys myös kotimaan digimarkkinoinnin saralla hyvin merkittävä. Facebook-markkinointi onkin ehkä yksi tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin muodoista.

Footer (alaviite, alatunniste)

Footer on verkkosivustoihin liittyvä termi, jolla tarkoitetaan sivuston tai blogin alareunassa olevaa aluetta. Footer on usein kiinteä ja muuttumaton osa verkkosivustoa. Joskus se pidetään kokonaan tyhjänä, mutta usein sinne saatetaan lisätä sivuston linkkejä, tekstiä, yhteystietoja, karttaa, mainoksia ja niin edelleen. Sen tarkoituksena on erottaa sivuston varsinainen sisältö sivuston rungosta.

Funneli (ostoputki, myyntiputki)

Funneli on eräänlainen yleistermi, jolla kuvataan erilaisia myynti- tai ostoputkia. Se on ikään kuin prosessi, jonka potentiaalisen asiakkaan oletetaan kulkevan, kun hän lopulta päätyy ostamaan halutun palvelun tai tuotteen.

GDPR (EU:n tietosuoja-asetus, tietosuojalaki)

GDPR (General Data Protection Regulation) on Euroopan Unionin vuonna 2018 lanseeraamaa tietosuoja-asetus, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille paremmat mahdollisuudet hallita omien henkilötietojensa käyttöä. Tällä on suuri merkitys markkinoinnissa, koska hyvin usein markkinointiin liittyy henkilötietojen käsittelyä sekä niiden keräämistä.

Google

Google on lähinnä nettipalveluita tarjoava suuryritys, joka tunnetaan ehkä parhaiten sen samannimisestä maailman suosituimmasta hakukoneesta. Digimarkkinoinnin näkökulmasta Google on keskeinen käsite, koska se pitää sisällään niin paljon asioita, jotka liittyvät digitaalisen markkinointiin. Digitaalista markkinointia toteuttavien yritysten käytössä ovat suosittuja erityisestä Googlen tarjoamat mainos- sekä analytiikkatyökalut.

Google Ads -laatupisteet ovat oleellinen osa toimivaa Google Ads -mainontaa. Mainoksen tehokkuus riippuu laatupisteistä, joihin vaikuttavat muun muassa mainoksen osuvuus, laskeutumissivun laatu, asetettu hinta, avaintermit sekä odotettu klikkausprosentti. Tästä syystä Google Ads -mainonnalla voi olla mahdollista mainostaa tehokkaasti myös suhteellisesti pienemmällä budjetilla, koska hinta on vain yksi osa mainoskilpailua.

Google Ads (Google AdWords)

Google Ads on Googlen kehittämä mainostyökalu, jolla voi luoda ja asettaa mainoksia näkymään Googlen haku- tai Display-verkostoissa. Google Ads jakautuu lähtökohtaisesti kahteen osaan, jotka ovat virallisilta nimiltään Google Ads Search Network ja Google Ads Display Network.

Lue lisää Google Adsin toiminnasta.

Google AdSense

Google AdSense on Googlen luoma ja hallinnoima ohjelma, jonka avulla verkkosivustojen ylläpitäjät voivat ansaita rahaa näyttämällä sivustoillaan Googlen välittämiä mainoksia. Google AdSense toimii käytännössä automaattisesti, koska julkaisijan tarvitsee vain luoda AdSense-tili ja osoittaa tälle sopivat mainospaikat mainoksia varten. Google osaa analysoida sivuston liikennettä ja kohdistaa mainoksia kohtuullisen hyvin.

Google Analytics

Google Analytics on hakukonejätti Googlen omistama ilmainen verkkosivustojen analytiikkatyökalu, jonka avulla kerätään ja analysoidaan dataa verkkosivuston käyttäjistä ja toiminnasta. Digimarkkinoinnin näkökulmasta katsottuna, Google Analyticsiä voisi pitää yhtenä hakukoneoptimoinnin ja verkkosivustojen ylläpidon hyödyllisimmistä perustyökaluista.

Lue lisää Google Analyticsin käytöstä.

Google Data Studio

Google Data Studio on Googlen vuonna 2016 julkaisema tiedon ja raporttien visualisoimaan tarkoitettu ilmainen työkalu. Sen avulla voidaan luoda näyttäviä sekä helposti luettavia raportteja esimerkiksi Google Ads -mainonnasta tai sivustoanalytiikasta. Tietolähteeksi käyvät periaatteessa kaikki muut Googlen käyttämät tuotteet, kuten Google Analytics, Google Ads, YouTube Analytics, Search Console ja Google Sheets.

Google Display Network

Google Ads jakautuu kahteen osaan: Googlen hakuverkkoon sekä Googlen Display-verkostoon. Googlen Display-verkostossa mainoksesi voi näkyä Googlen omistamilla sivustoilla, kuten YouTube, Blogger, Gmail sekä lukemattomilla muilla verkkosivustoilla, jotka ovat osa Googlen Display-verkostoa.

Google My Business

Google My Business on Googlen hakutulosten ja kartalta löytyvien tietojen yhteydessä näytettävä tietopankki yritysten perustiedoista. Google My Business voi näyttää yrityksen ajo-ohjeet, aukioloajat, yhteystiedot jne. Kuluttajat voivat myös arvostella yrityksiä, jotka listautuvat Google My Business -osiossa.

Joskus Google saattaa luoda My Business -sivun automaattisesti, jolloin tiedot saattavat olla virheellisiä. Tämän vuoksi yritysten kannattaisi luoda oma Google My Business -tili, jonka avulla kaikki tiedot pysyvät ajantasalla. Lisäksi omaa Google My Business -tiliä voi käyttää myös markkinoinnin apuna ja sen avulla voidaan myös julkaista esimerkiksi kuvia ja tiedotteita.

Lue lisää miten Google My Business voi tehostaa yrityksesi näkyvyyttä verkossa

Google Search Console

Google Search Console on hakukonejätti Googlen tarjoama ilmainen verkkosivustojen seuranta- ja ylläpitotyökalu. Search Consolen avulla voi esimerkiksi seurata ja saada tietoa sivuston hakukoneliikenteen kehittymisestä, paluulinkeistä, ongelmatilanteista ja niin edelleen. Search Consolen avulla Googlea voi myös pyytää tutkimaan sivustoa uudelleen, mikäli se on muuttunut. Search Consolen kautta voidaan myös ladata esimerkiksi sivustokartta Googlea varten.

Lue lisää mikä on Google Search Console ja mitä sillä tehdään?

Google Tag Manager

Google Tag Manager on Googlen omistama sivustojen seurannan hallintaa helpottava työkalu. Se toimii eräänlaisena säiliönä erilaisille seurantakoodeille, joita saattaa olla suurempien verkkosivustojen käytössä useita samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sivustolla ei tarvitse olla kerrallaan kuin Tag Managerin oma seurantakoodi, jonka kautta kaikki muut seurantakoodit kulkevat. Google Tag Managerin avulla voidaan myös ottaa käyttöön tavallista Google Analytics -näkymää tehokkaampia seurantaominaisuuksia.

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on tärkeä osa digitaalista markkinointia, koska sen avulla voidaan herättää halutun kohderyhmän huomio. Graafisen suunnittelun voidaan myös auttaa katsojaa ymmärtämään haluttu viesti tai tunnetila helpolla tavalla. Sen avulla asiat luodaan hyvä ensivaikutelma ja ohjataan kuluttajia toimimaan halutulla tavalla.

Lue lisää Preonin tarjoamista graafisen suunnittelun palveluista. 

H-tason otsikot

Kun puhutaan verkossa olevien otsikoiden käytöstä, niistä käytetään usein termiä H, johon liitetään jokin numero. H yhdistettynä numeroon muodostaa tietynlaisen otsikkohierarkian, jossa pienin luku on arvoasteikossa korkeimmalla. H1 on sivuston pääotsikko, ja H2, H3, H4…ovat tämän eritasoisia alaotsikkoja.

CSS-tyylittelyn avulla näille eritasoisille otsikoille voidaan myös luoda omat visuaaliset piirteensä. Tällä tavoin lukijaa voidaan opasta sivustolla kohti tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita. H-tason otsikoilla on lisäksi merkitystä esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, sillä hakukoneet jäsentävät tietoa myös otsikoiden perusteella. Tässä yhteydessä käytetty “H” tulee englannin sanasta “heading”.

Hakukoneet

Hakukoneet ovat eräänlaisia hakemistoja, jotka etsivät ja analysoivat internetistä löytyvää tietoa. Kun ihmiset etsivät jotain tietoa hakukoneen avulla, hakukone listaa heidän käyttämien avainsanojen perusteella erilaisia verkkosivustoja listaksi, joiden perusteella käyttäjä toivon mukaan löytää etsimänsä tiedon. Miten hakutuloksia esitetään riippuu hakukoneesta, mutta pääsääntöisesti hakukoneet noudattavat samoja toimintamalleja.

Google on hakukoneista ylivoimaisesti suosituin, mutta sen valta-asema on kuitenkin viime vuosina hieman kaventunut. Muita tunnettuja hakukoneita ovat esimerkiksi Bing, Yahoo ja DuckDuckGo. Vaikka hakukoneiden käyttö on ilmaista, hakukoneiden toiminta perustuu yleensä hakutulosten yhteydessä näytettäviin mainoksiin.

Hakukonemarkkinointi (SEM)

Hakukonemarkkinointi on hakukoneiden hakutulosten yhteydessä esitettävää markkinointia. Tämä on erityisen tehokas digitaalisen markkinoinnin muoto, koska potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan juuri silloin, kun he ovat aktiivisesti etsimässä mainostettavaan palveluun tai tuotteeseen liittyvää tietoa.

Ehkä käytetyin hakukonemarkkinoinnin palvelu on Google Ads, joka kykenee tarjoamaan varsin tehokkaita mahdollisuuksia hakukonemarkkinointiin. Toinen vastaava työkalu on Bing-mainosten käyttö, joita esitetään Bingin hakutulosten yhteydessä.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on nostaa verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden tuloksissa. Mitä korkeammalle sivusto pääsee hakutuloksissa, sitä enemmän se kerää liikennettä hakukoneista. Hakukoneoptimoinnista saatetaan käyttää myös termiä SEO, joka tulee englanninkielisistä sanoista “Search Engine Optimization”.

Onko sinun verkkosivustosi hakukoneoptimoitu oikein? Testaa täältä ilmaiseksi sivustosi hakukoneoptimoinnin tila. Voit lukea Preonin kirjoittaman artikkelin hakukoneoptimoinnin perusteista. 

Hashtag (aihetunniste, hästägi, risuaita)

Hashtag on sosiaalisessa mediassa käytettävä aihetunniste, jonka avulla tietoa voidaan määritellä ja jäsentää eri aiheisiin sopivaksi. Aihetunnisteen avulla käyttäjät voivat merkitä, suodattaa ja valikoida itselleen sopivaa sisältöä valtavan informaatiomassan keskellä. Aihetunnisteiden käyttö voi olla myös osa yrityksen tietoista markkinointiviestintää.

Header (ylätunniste)

Header on verkkosivujen yhteydessä käytetty termi, jolla kuvataan sivun yläreunassa olevaa tilaa. Se voi sisältää tietoja esimerkiksi sivuston sisällöstä, logon sekä menuvalikon.

Yleensä header on alue, joka pysyy muuttumattomana sivuston jokaisella sivulla, mutta sen koko ja sisältö voi myös vaihdella tarvittaessa. Sivuston toimintalogiikan ja käytettävyyden kannalta header mielletään kuitenkin yleensä tietyllä tapaa kiinteäksi osaksi verkkosivustoa.

Hero (hero image, hero-kuva)

Verkkosivustojen yhteydessä käytetty “Hero” kuvaa yleensä etusivulla headerin ja muun sisällön välillä olevaa suurta kuvaa, joka usein peittää koko ruudun. Heron päällä voi olla esimerkiksi lyhyt sivuston esittely ja jonkinlainen toimintakutsu. Digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta herolla voi olla väliä etenkin siinä, miten potentiaalisia ostajapersoonia voidaan ohjata toimimaan halutulla tavalla.

Hintatarjous

Hintatarjous on Google Ads -mainonnan yhteydessä esiintyvä termi, joka määrittää sen, millä tavoin mainonnan kulut muodostuvat. Hintatarjouksen voi painottaa keskittymän esimerkiksi mainoksen klikkauksiin tai näyttökertoihin. Mikäli mainonnan toimivuudesta on saatu riittävästi perustietoa, voi hintatarjous tarkoittaa myös suoraan jotain haluttua tapahtumaa verkkosivustolla.

Hintatarjouksen suuruuteen voi vaikuttaa antamalla ylärajan, jonka on valmis maksamaan halutusta toiminnasta. Hintatarjouksen voi asettaa myös automaattiseksi, jolloin Google Ads pyrkii löytämään mainoksen näyttämiselle optimaalisen hinnan.

HTML (hötömölö)

HTML on pääasiassa verkkosivustojen yhteydessä käytetty termi, joka tarkoittaa internetsivustojen kirjoittamiseen käytettyä merkintäkieltä. Termi on lyhenne ja se tulee englanninkielisistä sanoista “HyperText Markup Language”.

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) on verkkosivustojen hypertekstin siirtämiseen tarkoitettu siirtoprotokolla, jota selaimet ja www-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. HTTP toimi pitkään tiedonsiirron perustana internetissä, mutta siitä alkoi ajan kuluessa paljastua tietoturva-aukkoja. Tämän vuoksi kehitettiin uusi turvallisempi tiedonsiirtoprotokolla, jota kutsutaan nimeltä HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). HTTPS on ikään kuin HTTP:n ja SSL-salauksen yhdistelmä.

Lue lisää mikä on SSL-salaus ja miksi se on tärkeää?

HTTPS

HTTPS on moderni hypertekstin tiedonsiirtoprotokolla, joka on pikkuhiljaa korvannut tietoturvaongelmille alttiimman HTTP-protokollan. HTTPS tulee englanninkielisistä sanoista “Hypertext Transfer Protocol Secure” ja nimensä mukaisesti sen on tarkoitus olla tietoturvallisempi tiedonsiirtoprotokolla.

Aluksi HTTPS-yhteyksiä käytettiin esimerkiksi internetissä tapahtuviin maksuvälityksiin, mutta koska Google ilmoitti vuonna 2018 alkavansa suosia suojattuja internetsivustoja, sen käyttö on lisääntynyt merkittävästi.

Iframe

Iframe on tekniikka, jonka avulla verkkosivustolle voidaan upottaa sisältöä jostain ulkopuolisesta lähteestä. Tällaista sisältöä voi olla jokin muuttuva tietolähde tai esimerkiksi upotettu YouTube-video. Iframen käyttö on vähentynyt nykyaikana merkittävästi, koska se nähdään ongelmallisena erityisesti hakukoneoptimoinnin kannalta.

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on yleinen markkinoinnin toimintamalli, jonka pyrkimyksenä saada potentiaaliset ostajat hakeutumaan itse vuorovaikutukseen markkinoijan kanssa. Inbound-markkinoinnissa saatetaan esimerkiksi tietoisesti tuottaa ratkaisuja tai ohjeita ongelmiin, joihin ihmiset etsivät vastauksia hakukoneista.

Indeksointi

Indeksoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa niin kutsutut hakurobotit kahlaavat internetistä löytyvää tietoa ja tallentavat sitä hakukoneiden omiin tietokantoihin. Indeksoitu informaatio on sitä samaa sisältöä, jota hakukoneet esittävät käyttäjille hakutulosten yhteydessä.

Indeksoinnista saatetaan puhua esimerkiksi uuden verkkosivuston yhteydessä, kun Google ei ole vielä “indeksoinut” sitä. Joskus hakukoneet saattavat jättää indeksoimatta joitain yksittäisiä sivuja esimerkiksi jonkun virheen vuoksi. Kun virhe on korjattu, hakukoneita voidaan pyytää “indeksoimaan” sama sivu uudelleen.

Integraatio

Integraatio tarkoittaa eri ohjelmistojen tai järjestelmien liittämistä toisiinsa siten, että nämä liitetyt osat voivat keskustella keskenään kuljettamalla tietoa järjestelmästä toiseen. Näin tietoa ei tarvitse käsin syöttää useampaan paikkaan.

Internetselain (verkkoselain, selain)

Internetselain on tietokoneohjelma, jonka välityksellä voidaan tarkastella internetin verkkosivustoilta löytyvää tietoa. Käytetyin selain on ollut vuodesta 2011 lähtien Google Chrome. Muita suosittuja selaimia ovat Mozilla Firefox, Opera, Safari sekä Microsoft Edge. Vaikka selaimilla luetaan yleensä internetissä olevia tietoja, niitä voi myös käyttää yksityisverkoissa tai omalta tietokoneelta löytyvien sivujen katseluun.

IP-osoite

IP-osoite on numerosarja, jota käytetään tietoliikenneverkkoihin kytkettyjen verkkosovittimien yksilöimiseen. IP-osoite on siis ikään kuin nimi, jolla laitteesi ottaa yhteyden muihin verkossa oleviin laitteisiin. Vastaanottava IP-osoite voi olla esimerkiksi verkkosivuston palvelin. Kun laite ja verkkosivusto ovat yhteydessä toisiinsa, tämän yhteyden välityksellä voi siirtää haluttua tietoa. Koska ihmisten on vaikea muistaa pitkiä numerosarjoja, numeraaliset IP-osoitteet voidaan muuttaa helpommin luettavaan tekstimuotoon. Tämä muunnos tapahtuu niin kutsutun DNS-nimipalvelimen avulla.

JavaScript

JavaScript on Netscapen kehittämä oliopohjainen ohjelmointikieli, jolla voidaan luoda erilaisia toiminnallisuuksia verkkosivustoille. Nykyaikana JavaScript on todella yleinen internetin ohjelmointikieli, mutta se on mahdollistanut myös erilaisten haittaohjelmien leviämisen. Liian monimutkaiset JavaScript-toiminnot saattavat myös hidastaa verkkosivustojen toimintaa, joten sen käytölle asetetaan usein joitain rajoituksia.

Julkaisujärjestelmä (CMS, Content Management System)

Julkaisujärjestelmä on yleisnimitys järjestelmälle, jonka avulla voidaan ohjata erilaisia prosesseja ja informaatiota. Internetiin liittyen julkaisujärjestelmä tarkoittaa useimmiten hallintapaneelia, jolla verkkosivustojen sisältöä voidaan käsitellä. Tällaisia julkaisujärjestelmiä ovat esimerkiksi WordPress, Joomla, Drupal, Magento ja niin edelleen. WordPress on tällä hetkellä edellä mainituista järjestelmistä ylivoimaisesti suosituin, mutta etenkin suuret verkkosivustot saattavat usein käyttää myös jotain muuta.

Kampanja (mainoskampanja)

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa kampanjalla tarkoitetaan usein tiettyä viitekehystä, jonka sisällä mainontaa halutaan toteuttaa. Jos käytetään esimerkkinä Google Ads -mainontaa, sen sisällä on mahdollista luoda useita samanaikaisia “kampanjoita”, joille kaikille on olemassa omat kohdennusasetuksensa ja mainoksensa. Kampanjalle määritellään usein budjetti, strategia, aikataulut sekä tarvittavat kohdennusasetukset.

Klikkaus (klikki, click)

Digitaalisessa markkinoinnissa, klikkauksella tarkoitetaan yleensä tapahtumaa, jossa verkkosivuston käyttäjä “klikkaa” esimerkiksi mainosta ja päätyy näin mainostajan verkkosivustolle. Näin klikkaukselle voidaan antaa jokin itseisarvo ja laskea sille myös jokin rahallinen arvo. Klikkaus voi olla myös seurattava tapahtuma verkkosivuston sisällä, jos halutaan selvittää esimerkiksi jonkun tietyn sisältöosion toimivuutta.

Konversio

Digitaalisen markkinoinnin käsitteenä, konversio tarkoittaa yleensä jotain ennalta määritellyn tavoitteen toteutumista. Kun käyttäjä esimerkiksi klikkaa mainosta ja ostaa tämän kautta halutun tuotteen, voidaan tämä tapahtuma mieltää toteutuneeksi “konversioksi”. Vaikka selkeille ostotapahtumille voidaan antaa selkeä arvo, konversio voi myös tarkoittaa jotain sellaista tapahtumaa, jonka arvo vaihtelee tai sitä ei ole tiedossa.

Konversioiden määrittely ja mittaaminen helpottavat markkinoinnin suunnittelua ja sen toimivuuden laskemista. Konversio voi olla esimerkiksi ajanvaraus, yhteydenotto, verkkosivuston vierailun kesto tai vaikkapa blogin lukukertojen määrä.

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla verkkosivuston konversioiden suhteellista määrää pyritään lisäämään. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka verkkosivuston kävijämäärät pysyisivät ennallaan, suurempi osa tilaa verkkosivuston kautta esimerkiksi uutiskirjeen.

Konversioprosentti

Konversioprosentti kertoo esimerkiksi sen, kuinka suuri osuus verkkokaupan käyttäjistä päätyi ostamaan tuotteen. Konversioprosentti on hyvä mittari, kun markkinoinnin ja myynnin tehoa halutaan analysoida. Joskus verkkosivuston konversioprosentin nostaminen voi olla järkevämpi tapa tehostaa myyntiä kuin yrittää hankkia lisää kävijöitä.

Kumppanuusmarkkinointi (Affiliate-markkinointi, affittaminen)

Kumppanuusmarkkinointi on tulokseen perustuvaa mainontaa, jossa mainostaja maksaa mainospaikan tarjonneelle taholle korvauksen toteutuneista ostoista, klikeistä tai liideistä. Kumppanuusmarkkinointi on perinteiseen bannerimainontaan verrattuna siinä mielessä erilaista, sillä mainospaikan mahdollistavalla taholla on usein suuremmat intressit kannustaa ihmisiä ostamaan kyseisen mainostajan tuotteita tai palveluita.

Käyttökokemus (User experience)

Käyttökokemus on käsite, joka kuvastaa jonkin asian käyttämisestä syntynyttä tunnetilaa. Käyttökokemuksen suunnittelu pyrkii tekemään halutun asian tai prosessin läpikäymisestä mahdollisimman luontevaa ja vaivatonta. Tällä on digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta merkitystä etenkin siinä, miten käyttäjiä saadaan konvertoimaan verkkosivustoilla.

Käyttöliittymä (User interface / UI)

Käyttöliittymä on laitteen, ohjelmiston tai minkä tahansa muun tuotteen osa, jonka avulla kyseistä tuotetta käytetään. Käyttöliittymiä voi olla useita erilaisia ja niitä käytetään hyvin erilaisissa tilanteissa. Digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta hyvä käyttöliittymäsuunnittelu tähtää verkkosivuston, verkkopalvelun tai sovelluksen käytettävyyden parantamiseen ja tätä kautta edistämään myyntiä.

Laskeutumissivu (länderi, ländäri)

Laskeutumissivu tarkoittaa tiettyyn käyttötarkoitukseen luotua alasivua, johon ohjataan liikennettä digitaalisen markkinoinnin avulla. Tavallisista alasivuista se eroaa siten, että se on rakennettu yksinomaan yhtä käyttötarkoitusta varten. Usein verkkosivuston sisältö saattaa olla rakennettu puhuttelemaan yleisellä tasolla erilaisia ostajapersoonia, mutta erityisen laskeutumissivun viesti voi olla hyvin tarkasti kohdennettu ja luotu vain tiettyä ryhmää silmällä pitäen. Hyvin toteutettu laskeutumissivu onnistuu tätä kautta esimerkiksi konvertoimaan paremmin liidejä, koska sen viesti vastaa paremmin mainonnan kohteena olleen yleisön tarpeita.

Liidi

Liidi on yleistermi käsitteelle, joka tarkoittaa myyntijohtolankaa. Toisin sanottuna liidi on persoona, joka voidaan myöhemmin muuttaa asiakkaaksi. Yleensä liidi mielletään sellaiseksi kontaktiksi, johon on olemassa jokin viestintään soveltuva kytkös. Tämä kytkös voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Liidi on tietyllä tapaa nykyslangia ja se tulee alunperin englannin kielen sanoista “Sales Lead”.

Markkinoinnin näkökulmasta katsottuna liidi eroaa satunnaisesta markkinoinnin myynnin kohteena olevasta henkilöstä siten, että liidi on yleensä jollain tapaa osoittanut kiinnostusta haluttua tuotetta tai palvelua kohtaan. Täten liidille kohdennettu markkinointi konvertoi myyntiä helpommin. Liidejä voidaan myös lajitella erilaisiin ryhmiin esimerkiksi sen mukaan, kuinka todennäköisesti he ovat valmiita ostamaan.

Liikenteen lähde (traffic source)

Liikenteen lähde on käsite, jolla kuvataan verkkosivuston niitä väyliä, joista käyttäjät saapuvat sivustolle. Tällaisia väyliä ovat esimerkiksi hakukoneet, maksettu mainonta, toiset sivustot, sosiaalisen median palvelut sekä sähköposti. Myös osoiteriviltä suoraan sivustolle saapuva liikenne määritellään osaksi verkkosivuston liikenteen lähteitä. Myös sivustolle suoraan palaava liikenne on yksi liikenteen lähde.

Eri liikenteen lähteitä ja niiden suhteellisia osuuksia vertailemalla voidaan tehdä päätelmiä verkkosivuston hakukoneoptimoinnin ja markkinoinnin nykytilasta. Yleensä paras tilanne olisi, jos suurimman liikenteen lähteen muodostaisi hakukoneliikenne. Ensinnäkin se on ilmaista ja, tilanteesta riippuen, se voi generoida myös myyntiä hyvin. Jos taas liikennettä on vähän ja siitäkin suuri osa palaavaa liikennettä, sivusto tuskin toimii kaupallisessa mielessä toivotulla tavalla.

LinkedIn (Linkkari)

LinkedIn on maailman suurin ammatilliseen verkostoitumiseen keskittynyt sosiaalinen media. Aikaisemmin se miellettiin etenkin yrittäjien ja IT-alan työntekijöiden juttuna, mutta nykyään sitä käyttävät hyvin monipuolisesti eri alojen ihmiset. LinkedInin suosio Suomessa kasvaa jatkuvasti.

Kuten muillakin sosiaalisen median palveluilla, myös LinkedIn on rakentunut pitkälle erilaisten mainostoimintojen varaan. Tämä tarkoittaa sitä, että se tarjoaa etenkin B2B-tyyppiselle mainostajalle hyvät mahdollisuudet saada näkyvyyttä eri toimialojen keskuudessa.

Linkki (hyperlinkki, link)

Linkki on termi, jolla kuvataan tapaa edetä internetsivulta toiselle. Se voi olla sana, tekstiä tai kuva, jota klikkaamalla käyttäjä siirtyy linkille määritettyyn URL-osoitteeseen. Linkki voi myös viitata samalla sivulla olevaan kohtaan, jolloin linkkiä kutsutaan yleensä ankkurilinkiksi. Linkin klikkaaminen voi myös laukaista esimerkiksi jonkun dokumentin lataamisen.

Linkeillä on suuri merkitys koko internetin toiminnan kannalta ja niiden oikeaoppinen käyttäminen on myös merkittävä osa digitaalista markkinointiviestintää. Usein myynnin ja markkinoinnin tavoitteena on saada käyttäjä kulkemaan erilaisten linkkien lävitse. Jotta tämä prosessi saadaan kunnolla toimimaan, on linkkeihin viittaavan viestin ja tekniikan oltava tarkoituksenmukaisesti suunniteltua.

Linkkiprofiili

Sivustojen hakukoneoptimoinnin yhteydessä saatetaan puhua linkkiprofiilista, jolla viitataan sivustolle johtavien paluulinkkien määrään ja laatuun. Varsinkin nykyään hakukoneet eivät enää arvosta pelkkiä paluulinkkejä sellaisenaan, vaan niiden on oltava ansaittuja, loogisia sekä laadukkaita. Sivusto, jolla on laadukas “linkkiprofiili”, on ansainnut hakukoneiden silmissä tietyn statuksen, jota hyvä linkkiprofiili tietyllä tapaa kuvastaa myös itsessään.

Lisäosa (plugari, wp-plugin)

Digimarkkinoinnin yhteydessä lisäosalla viitataan yleensä verkkosivuston sisällä käytettävään erilliseen sovellukseen, joka liitetään osaksi verkkosivuston tekniikkaa. Lisäosa voi tarjota jonkin halutun toiminnallisuuden, jota ei muuten järkevästi pystytä toteuttamaan. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi helppokäyttöinen yhteydenottolomake. Lisäosan avulla voidaan myös helpottaa verkkosivuston ylläpitoa ja käytettävyyttä ylläpitäjän näkökulmasta.

Erityisesti WordPress-sivustojen yhteydessä käytetyt lisäosat hyvin suosittuja. Niiden käyttöön saattaa liittyä kuitenkin riskejä, jonka vuoksi ammattimaiset verkkosivustojen rakentajat pyrkivä välttämään niiden liiallista käyttöä. Lähes jokaisella WordPress-sivustolla on kuitenkin käytössä joitain lisäosia, koska usein niiden tarpeellisuus on varsin perusteltua.

Mainosbudjetti

Mainosbudjetti tarkoittaa rahamäärää, joka on ennalta määritelty ja tarkoitettu käytettäväksi markkinointiin. Hyvä mainosbudjetti perustuu erilaisiin laskelmiin ja odotusarvoihin, jotka muodostuvat jo olemassa olevan tiedon perusteella. Jos mainosbudjettia määritellän ensimmäistä kertaa, on käynnistyvä mainonta tietyllä tapaa tarkoitettu myös datan keräämistä varten.

Mainosbudjetti voi myös jakautua pienempiin osiin, varsinkin jos markkinoinnin työtä ulkoistetaan. Tällöin mainonnan toteuttaja jakaa budjetista erikseen työn osuuden ja kolmannen osapuolen kustannuksiin suunnatun osuuden. Tämä on oleellista, koska esimerkiksi Google Ads -mainontaa valmistellessa, mainoskampanjalle tulee antaa “mainosbudjetti”, joka on osoitettu absoluuttisesti vain ja ainoastaan Google Ads -mainoksia varten.

Mainosbudjetista voidaan luonnollisesti eritellä osuuksia myös erilaisia alustoja ja menetelmiä varten, joille kullekin luodaan omat yksilöllisemmät mainosbudjetit.

Mainostoimisto

Mainostoimisto on yleisnimitys yritykselle, jonka liiketoiminta keskittyy tarjoamaan mainontaan liittyviä palveluita yrityksille, järjestöille tai julkisen hallinnon organisaatioille. Mainostoimisto suunnittelee ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa näille tarpeellisia markkinoinnin ja viestinnän konsepteja sekä tarvittaessa myös toteuttaa varsinaista mainontaa.

Mainostoimistossa tapahtuva suunnittelu keskittyy yleensä luovien ja myyvien ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Mainostoimisto voi myös selvittää asiakkaan kannalta oleellisia mainoskanavia ja menetelmiä. Periaatteessa myös digitoimisto on mainostoimisto, joka on vain keskittynyt enemmän digitaalisen menetelmien käyttöön.

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio on kattotermi erilaisille prosesseille, jotka auttavat kohdentamaan markkinoinnin viestiä sekä lajittelemaan esimerkiksi olemassa olevia asiakasryhmiä. Sen tehtävänä on säästää resursseja paljon aikaa vievistä toiminnoista ja mahdollistaa markkinoinnin tarkempaa ajoitusta ja tehdä siitä aikaisempaa personoidumpaa.

Markkinoinnin automaatioon voi törmätä esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin ja verkkosivujen analytiikkaan liittyvissä asioissa. Se voi myös tietyllä tapaa yhdistää monia eri digitaalisen markkinoinnin muotoja yhdeksi helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Markkinoinnin ulkoistaminen

Vanha sananlasku kuuluu, että “Suutari pysyköön lestissään ”. Markkinoinnin ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että jokin tuotteita tai palveluita tarjoava yritys ulkoistaa yrityksensä myyntiä ja markkinointia ulkopuolisen yrityksen vastuulle. Yllä mainittuun sananlaskuun viitaten, tämä on usein hyvinkin järkevä ratkaisu, koska yrityksellä on usein resurssit täynnä omaa työtään eikä aikaa markkinoinnin hoitamiselle juuri jää. Asialla on merkitystä myös ammattitaidon kannalta, sillä suurin osa yrityksistä ei ole erikoistunut markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen, vaikka se on periaatteessa onnistuneen liiketoiminnan perusedellytys.

Suurin este markkinoinnin ulkoistamiselle on usein käytettävissä olevat varat, jolloin etenkin pienemmät yritykset joutuvat pärjäämään oman markkinointiosaamisensa varassa. Onneksi digitaalisen markkinoinnin kustannukset ovat perinteistä markkinointia huomattavasti enemmän sovellettavissa, jolloin myös pienempiä markkinointiprosesseja voidaan ulkoistaa helpommin.

Koska markkinoinnin ulkoistamisen pyrkimyksenä on kuitenkin rakentaa toimivaa markkinointia ja tätä kautta lisätä mainospalvelua tilaavan yrityksen myyntiä, on se oikein onnistuessaan tilanne, josta kaikki osapuolet hyötyvät tasavertaisesti. Mitä paremmin markkinointi onnistuu, sitä enemmän yrityksellä on varaa kasvaa ja tätä kautta skaalata myös markkinoinnin suuruutta, joka heijastuu markkinointia toteuttavan yrityksen liiketoimintaan.

Lue lisää markkinoinnin ulkoistamisesta.

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma on osa yrityksen liiketoiminnan suunnittelua, jossa määritellä yrityksen markkinointiin liittyviä toimintoja. Hyvä markkinointisuunnitelma on ikään kuin työkalu, jota noudattamalla markkinoinnin toteuttaminen ja seuraaminen pysyy hyvin hallinnassa.

Markkinointisuunnitelma voi sisältää tietoja aikatauluista, vastuualueista, menetelmistä, kilpailijoista jne. Markkinointisuunnitelma voi pitää sisällään myös yksittäisten osa-alueiden erillisiä markkinointisuunnitelmia, koska kaikkea mahdollista informaatiota ei ole selkeyden vuoksi viisasta esittää samassa paikassa. Tärkeintä on, että markkinointisuunnitelma on luotu huolella ja eikä sen käytöstä poiketa ilman riittäviä perusteluja.

Metakuvaus (Meta Description)

Metakuvaus on pätkä verkkosivuston tekstiä, jonka avulla hakukoneille pyritään osoittamaan kuvaus siitä, mitä sivustosta näytetään hakukoneiden hakutulosten yhteydessä. Usein hakukoneet poimivat sivustolta sopivan lainauksen tähän tarkoitukseen, mutta sen voi myös itse määritellä.

Yleinen ja helppo tapa kirjoittaa verkkosivuston metakuvaus, on tehdä se Yoast SEO -nimisen lisäosan avulla. Hyvä metakuvaus on sopivan mittainen ja konkreettinen kuvaus sivun sisällöstä ja mieluiten suora lainaus siitä. Yleensä metakuvaus määritellään etusivulle, mutta myös erillisille alasivuille voidaan kirjoittaa omat kuvaustekstit.

Metatiedoissa on pohjimmiltaan kyse kohdennetusta myyntipuheesta, joita tulkitsemalla hakukoneen käyttäjä tekee inhimillisen päätöksen siitä, vieraileeko hän halutulla verkkosivustolla vai ei. Tämän lisäksi hakukoneet suosivat sivustoja, joiden metatiedot ja sisällöt ovat kuvaavia sekä teknisesti oikeaoppisia.

Metaotsikko (Meta Title)

Meta Title on etusivun tai alasivun pääotsikko, joka halutaan esittää hakukoneiden hakutulosten yhteydessä. Usein hakukoneet nappaavat verkkosivuston sisällöstä suoraan sopivan otsikon, mutta sen voi määritellä myös itse.Yoast SEO -nimisen lisäosan avulla otsikko voidaan helposti kirjoittaa sopivaan muotoon.

Hyvä metaotsikko on sopivan mittainen sekä kuvaava lause sivun sisällöstä. Metaotsikko on tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä otsikon viesti ja sen sisältämät avaintermit ovat suoraan verrannollisia siihen, kuinka tehokkaasti näytetty hakutulos kuljettaa liikennettä sivustolle. Tämän lisäksi hakukoneet suosivat sivustoja, joiden metatiedot ja sisällöt ovat kuvaavia sekä teknisesti oikeaoppisia.

Natiivimainonta

Natiivimainonta on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa näennäisesti journalismilta vaikuttavat tekstit ovat oikeasti maksettua mainontaa, jonka sisällön on toteuttanut itse mainostaja. Natiivimainoksiin voi törmätä erityisesti monien uutisia tuottavien verkkojulkaisujen yhteydessä, koska nämä julkaisut tuottavat monipuolista sisältöä ja tavoittavat runsaasti lukijoita.

Natiivimainonnan on pelätty rappeuttavan muuten laadukkaan journalismin laatua ja uskottavuutta, jonka vuoksi sen olisi tärkeää noudattaa hyviä mainoskäytäntöjä. Hyvän markkinoinnin pelisäännöt edellyttävät, että natiivimainonnan yhteydessä olisi käytettävä jotain selkeää merkintää, josta sen voi tunnistaa mainonnaksi. Tällaisia merkintöjä voivat olla ilmaisut kuten ”sponsoroitu sisältö” tai ”kaupallinen yhteistyö”.

Negatiivinen avainsana

Negatiivinen avainsana on käsite, jonka avulla Google Ads -mainontaa voidaan optimoida paremmaksi vähentämällä vääränlaisia mainosnäyttöjä. Google Ads -hakumainonta toimii periaatteessa siten, että sen avulla luodut mainokset käynnistyvät kun hakukoneen käyttäjä etsii jotain sellaista asiaa, joka jossain muodossa kuuluu kampanjalle annettuihin avainsanoihin. Koska erilaisia sanapareja ja yhdistelmiä on olemassa lukematon määrä, mainonnan tehokkuus kärsii, jos mainosta näytetään ihmisille, jotka eivät ole kohderyhmää.

Esimerkki negatiivisen avainsanan käytöstä on sellainen tilanne, jossa mainoksen näyttämistä pyritään rajoittamaan silloin, kun haetun avainsanan mukana esiintyy negatiivinen avainsana. Jos mainostaja myy esimerkiksi koripalloja, ei hän halua että mainos näytetään sellaiselle henkilölle joka on etsimässä “koripallokenkiä”. Tällöin negatiivinen avainsana voisi olla “kenkä” tai “kengät”.

One Pager

One pager on varsinkin muutama vuosi takaperin ollut verkkosivusuunnittelun trendi, jossa kaikki sivuston sisältö esitettiin suoraan etusivun alapuolella. Tämä on edelleen hyvä ja helppo ratkaisu etenkin pienten yritysten kohdalla, mutta siinä on varjopuolena heikommat hakukoneoptimoinnin mahdollisuudet sekä digitaalisen markkinoinnin kohdentamista rajoittavat tekijät.

Usein monet “One Pager” -tyyppisesti alkaneet verkkosivut ovat alkaneet luoda uusia alasivuja eri käyttötarkoituksiin, koska se on yksinkertaisesti järkevä tapa esittää asioita.

Orgaaninen hakutulos

Orgaaninen hakutulos tarkoittaa informaatiota, jota hakukoneet esittävät hakukoneiden tuloksissa. Orgaaninen hakutulos näyttää sivuston otsikon sekä lainauksen sisältötekstistä. Se, millä perusteilla ja kenelle mikäkin orgaaninen hakutulos näytetään, riippuu pitkälti sivustojen auktoriteetista ja sekä niiden sisältämän aineiston laadusta.

Orgaaniseen hakutulokseen liittyvät asiat mielletään erityisesti yhdeksi hakukoneoptimoinnin käsitteistä. Asiasta saatetaan puhua esimerkiksi siinä mielessä, että jonkun verkkosivuston orgaanista hakutulosta halutaan parantaa, eli nostaa se listauksessa korkeammalle. Joskus saatetaan myös puhua orgaanisen hakutuloksen ulkoasusta, jos yrityksen nimellä haettaessa hakutulos esittelee heikkolaatuista sisältöä.

Orgaaninen liikenne

Orgaaninen liikenne on yksi verkkosivuston liikenteenlähteistä, jonka alkuperä on hakukoneiden kautta tulevat käyttäjät. Orgaaninen liikenne on erityisen arvokasta liikennettä, koska se ei varsinaisesti maksa mitään ja käyttäjät saapuvat verkkosivustolle omasta toiminnasta johtuen. Orgaanisen liikenteen lisääminen onkin tämän vuoksi myös hakukoneoptimoinnin varsinainen päätavoite.

Orgaaninen näkyvyys

Orgaaninen näkyvyys on termi, joka kuvastaa verkkosivuston tavoittavuutta internetissä ilman maksettua mainontaa. Sivusto saattaa saada luonnollisella tavalla näkyvyyttä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muilla verkkosivustoilla. Näistä lähteistä saapuu liikennettä myös itse verkkosivustolle. Tätä kautta sivuston tietynlainen status paranee ja näin se tavoittaa enemmän liikennettä myös hakukoneiden kautta.

Paluulinkki (Backlinks)

Paluulinkeillä oli ennen todella suuri merkitys hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneet arvostivat sivustoja pitkälti sen mukaan kenen verkkosivustolle oli eniten viittaavia linkkejä. Tämä asia kuitenkin on muuttunut, koska käytäntö aiheutti paljon linkkien väärinkäytöksiä ja paluulinkkejä varten alettiin rakentaa kokonaisia linkkifarmeja. Tämän vuoksi nykypäivänä paluulinkkien lukumäärää oleellisempaa onkin niiden laatu ja merkitys.

Paluulinkkien kautta voidaan saada edelleen liikennettä sivustoille, mutta vain tietyllä tapaa uskottavien ja arvostettujen sivustojen kautta tulevat paluulinkit ovat merkityksellisiä hakukoneiden näkökulmasta.

Pitkä häntä (Pitkän hännän termit, long tail)

Pitkä häntä, tai pitkän hännän termit, ovat etenkin hakukoneoptimoinnin yhteydessä käytettyä sanastoa, jotka liittyvät siihen millä tavoin verkkosivustolle voidaan saada lisää käyttäjiä. Hakukoneoptimointi ja erilaiset avainsanatutkimukset keskittyvät usein yksittäisten avainsanojen käyttämiseen, mikä ei sinänsä ole mikään ongelma, mutta usein yksittäisten avainsanojen välinen kilpailu on kovaa.

Yleensä tilanne voi olla sellainen, että vaikkapa puolet verkkosivuston liikenteestä on yhden tai kahden tärkeän avainsanan varassa. Näihin avainsanoihin keskittyminen on tärkeää, mutta lisäliikenteen saavuttaminen näiden avulla ei ole välttämättä helppoa. Tässä jääkin helposti huomaamatta se tosiasia, että yhteenlaskettuna suuri osa tai jopa valtaosa sivuston liikenteestä muodostuu hyvin monista erilaisista sanapareista ja vähemmän käytettyjen avainsanojen yhdistelmästä.

Tämän vuoksi etsimällä yksittäisiä avainsanoja pidempiä hakulausekkeita saavutetaan helpommin uusia liikenteenlähteitä sellaisista paikoista, joissa markkinat ovat vapaammat.

Pop-up (Ponnahdusikkuna, Pop-up-ikkuna)

Pop-up, eli ponnahdusikkuna, tarkoittaa nimensä mukaisesti ikkunaa, joka avautuu jo olemassa olevan näkymän päälle. Se on yleensä pienikokoinen selainikkuna, josta puuttuu osoiterivi. Pop-up -ikkuna voi olla esimerkiksi mainosbanneri tai vaikkapa jonkun yrityksen verkkosivuston asiakaspalveluun liittyvä toiminto. Yleensä etenkin mainontaan käytettyjen Pop-up -ikkunoiden maine on huono ja useat selaimet pyrkivät estämään käyttäjän tahdosta riippumattomien Pop-up -ikkunoiden käytön.

PPC (Pay-Per-Click)

PPC on mainonnon maksuperiaate, jossa maksetaan vain silloin, kun joku klikkaa mainosta. Tätä maksuperiaatetta käyttävät esimerkiksi Google Ads ja Microsoft Advertising.

Remarketing (Uudelleenmarkkinointi)

Remarketing on mainontaa, jota kohdennetaan verkkosivustolla jo vierailleille käyttäjille. Kun samat käyttäjät vierailevat myöhemmin mainoskumppanin hallinnoimilla verkkosivustoilla, näille henkilöille voidaan näyttää aikaisempaa kohdennetumpaa mainontaa.

Remarketing voidaan mieltää myös vanhojen asiakkaiden uudelleenlämmittelyksi, jossa jo tuotteen tai palvelun lunastaneille asiakkaille pyritään myymään jotain muuta.

Lue lisää mitä on Google Remarketing ja miten se toimii?

Responsiivisuus (Mobiilikäytettävyys)

Digitaalisen markkinoinnin käsitteenä responsiivisuus kuvastaa verkkosivuston kykyä mukautua jouhevasti erilaisiin ruutukokoihin ja laitteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivusto näyttää hyvältä ja on helppo käyttää kaikilla yleisillä laitetyypeillä. Yleisillä laitetyypeillä tarkoitetaan pöytäkoneita, tabletteja sekä kännyköitä/älypuhelimia. Tämän vuoksi verkkosivujen suunnittelussa tunnetaan yleisesti myös käsite “mobile first”, joka huomioi jo suunnitteluvaiheessa erilaisten ruutukokojen toimivuuden.

Robots.txt

Robots.txt on verkkosivuston juurihakemistoon sijoitettava tekstitiedosto, jolla voidaan opastaa ja antaa tietoja verkkosivustoja tutkiville hakuroboteille. Sen avulla voidaan esimerkiksi määritellä mitä sivut halutaan näyttää hakukoneille ja mitä sivuja ei.

ROI (tuottoprosentti)

ROI tarkoittaa sijoitetun pääoman tuottoastetta. ROI tulee englanninkielen sanoista “Return on investment”. Tuottoaste kertoo esimerkiksi markkinointiin käytettyjen varojen suhteellisesta tuotosta.

Seurantakoodi

Seurantakoodi voi tarkoittaa monia erilaisia asioita, mutta verkkosivustoihin liittyvissä asioissa sillä tarkoitetaan sellaista koodin pätkää, jonka avulla voidaan tutkia verkkosivuston analytiikkaa. Seurantakoodi on yleensä yksi tai kaksiosainen JavaScript-koodista muodostuva tekstikappale.

Jos verkkosivustolle halutaan asentaa esimerkiksi Google Analytics, sen mukana tulee sivustolle asennettava seurantakoodi. Kun seurantakoodi on asennettu sivuston runkoon, voi Analytics alkaa keräämään tietoa sivustolla tapahtuvista asioista.

Sisäinen linkki (Sisäiset linkitykset)

Sisäinen linkki verkkosivustolla vie verkkosivuston vierailijan johonkin muuhun kohteeseen verkkosivustosi sisällä. Tämä voi olla esimerkiksi toinen blogikirjoitus tai asiakkaan katsomaa tuotetta vastaava toinen tuote sivustollasi.

Sisäisille linkeillä on suuri merkitys myös hakukoneoptimoinnille. Esimerkiksi Google pitää sivuja, joille johtaa useita linkkejä, arvokkaampana kuin linkittömiä sivuja.

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan yleensä esimerkiksi verkkosivuston tekstimuotoisten osioiden kirjoittamista. Vaikka myyntiin tähtäävä copywriting mielletään yleensä eri asiaksi, voi sisällöntuotanto pitää sisällään myynnillisiä tavoitteita. Sisällöntuotannolla on suuri merkitys myös hakukoneoptimoinnissa, koska hakukoneoptimointi perustuu hyvin pitkälle laadukkaan sisältötekstin varaan.

Hyvä sisällöntuotanto tuottaa informatiivista ja helposti ymmärrettävää sisältötekstiä. Sen tarkoitus on antaa lukijoille heidän tarvitsemaa tietoa ja tuottaa tätä kautta lisäarvoa esimerkiksi verkkosivuston hakukoneoptimoinnin tasolle.

Lue lisää Preonin tarjoamista sisällöntuotantopalveluista.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa kohderyhmille pyritään tuottamaan kiinnostavaa ja tarpeellista sisältöä. Kun potentiaalinen asiakas on saatu sisältömarkkinoinnin avulla kiinnostumaan halutusta aihealueesta, hän on myös aidosti kiinnostuneempi ostamaan kyseiseen aiheeseen liittyviä tuotteita tai palveluita.

Sisältömarkkinointiin liittyvät toimenpiteet eivät ole siinä mielessä osa tavallista markkinointia, koska tähän liittyvät aineistot ovat yleensä enemmän informatiivisia ja aidosti kiinnostavia eivätkä varsinaisesti myy suoraan mitään. Sisältömarkkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin löytää uusia asiakkaita sekä sitouttaa nykyisiä.

Lue, miksi sisältömarkkinointiin kannattaa panostaa.

Sitoutuminen

Sitoutuminen on eräänlainen yleistermi, joka kuvastaa ihmisten kiinnostusta jotakin asiaa tai toimenpidettä kohtaan. Sitoutumisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa reagointia johonkin päivitykseen. Sitoutumista voidaan mitata tykkäyksien, kommenttien ja jakojen perusteella.

Sitoutumisesta voidaan puhua myös esimerkiksi verkkosivustojen sisältömarkkinoinnin yhteydessä. Sitoutumisen asteesta kertoo esimerkiksi se, kuinka suurella todennäköisyydellä käyttäjät vierailevat verkkosivustolla uudelleen.

Sivuston nopeus

Sivuston nopeus on erityisesti nykyään hyvin tärkeä hakukoneoptimoinnin ja verkkosivukehityksen aihealue. Vaikka internetyhteyksien nopeus on kasvanut huomattavasti, ihmisistä on samalla tullut myös entistä kärsimättömiä. Hidas sivusto saa käyttäjät kyllästymään ja poistumaan sivustolta, jonka vuoksi on tärkeää, että sivustot toimivat riittävällä nopeudella. Sivustoja voi hidastaa sivuston tekniikkaan liittyvät seikat, palvelinongelmat sekä joskus esimerkiksi käyttäjien hitaat mobiiliverkot.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on yleisnimitys sellaisille verkkopalveluille, jossa ihmiset kommunikoivat ja jakavat omaa sisältöään muiden nähtäväksi. Tunnettuja sosiaalisen median alustoja ovat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ja LinkedIn.

Sosiaalisten medioiden käyttö on muuttanut maailmaa merkittävästi ja koska niiden liiketoiminta perustuu suurelta osin mainostulojen hankintaan, on niiden merkitys myös digitaalisen markkinoinnin osa-alueena merkittävä.

Lue lisää Preonin tarjoamista Sosiaalisen median palveluista.

SOSTAC-malli

SOSTAC on PR Smithin kehittämä malli digitaalisen markkinoinnin suunnittelemiseen. Se selkeyttää ja yksinkertaistaa markkinoinnin suunnittelua ja helpottaa markkinointistrategian luomista. Lyhyesti selitettynä SOSTAC koostuu kuudesta osasta, jotka jakavat suunnitelman eri osa-alueet selkeisiin lohkoihin. Nämä lohkot ovat Situation analysis, Objectives, Strategy, Tactics, Actions, Control.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi digitaalisen markkinoinnin muoto, jonka avulla pyritään tavoittamaan, joko olemassa olevia tai uusia asiakkaita sähköpostiviestien avulla. Sähköpostimarkkinointi toimii periaatteessa samalla niin B2C- kuin B2B-markkinoinnissa, mutta suoramarkkinointia koskevien säännösten vuoksi niiden käytölle on olemassa erilaisia rajoituksia.

Vaikka sosiaalinen media ja hakukonemainonta ovat muuttaneet digitaalisen markkinoinnin maailmaa valtavasti, sähköpostimarkkinointi on edullinen ja edelleen kohtuullisen tehokas markkinoinnin muoto. Sen suhteellinen kustannustehokkuus ja helppous ovatkin joskus muihin menetelmiin verrattuna jopa ylivoimaisia.

Tagi tai tägi (tag)

Tagi on yleisnimike erilaisille tunnisteille, jotka kuvaavat jonkin elementin tai asian sisällä olevaa sisältöä. Esimerkiksi verkkosivustojen yhteydessä saatetaan puhua “head” tai “title” -tageista.

Triggeri (Trigger)

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa, sana triggeri tarkoittaa jotain sellaista tapahtumaa, joka laukaisee tai käynnistää jonkin halutun prosessin. Triggerin käynnistymiselle on yleensä oltava olemassa jotkin ennalta määritellyt käynnistysprioriteetit, joiden perusteella “triggeri” niin sanotusti aktivoituu.

Triggeri voi laukaista esimerkiksi pop-up-bannerin tai vaikkapa lisätä käyttäjän remarketing-markkinoinnin kohteeksi, kun hän on suorittanut verkkosivustolla halutut prioriteetit.

Tulospohjainen markkinointi

Tulospohjainen markkinointi on mainontaa, jossa mainostaja maksaa vain toteutuneista tuloksista. Sen tavoitteena onkin usein jokin selkeä mitattavissa oleva päämäärä, eikä esimerkiksi tunnettuuden lisääminen. Tulospohjainen markkinointi sopii hyvin esimerkiksi verkkokaupan myynnin edistämiseen.

Twitter

Twitter on yksi maailman suurimmista sosiaalisen median palveluista, jonka sisällä käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa päivityksiä. Twitterin tekstimuotoisia päivityksiä kutsutaan “twiiteiksi” ja ne muodostuvat enintään 280 merkkiä sisältävistä viesteistä.

Maailmalla Twitterin suosio on todella suurta, mutta sen suosio kasvaa myös Suomessa jatkuvalla tahdilla. Tämän vuoksi sen tarjoamat mainostamisen muodot ovat myös aikaisempaa paremmin hyödynnettävissä myös suomalaisten yritysten keskuudessa.

Lue lisää Preonin tarjoamista Sosiaalisen median palveluista.

Uniikki kävijä

Uniikki kävijä on termi, jolla tarkoitetaan yleensä verkkosivustolla vierailleiden yksittäisten kävijöiden kokonaismäärää. Tämä on oleellinen tieto siksi, koska sivuston kävijämääristä suuri osa saattaa olla samojen kävijöiden erillisiä käyntikertoja. Kokonaisliikennemäärät ei näin kerro kokonaiskuvaa sivuston tavoittaman yleisön suuruudesta. Uniikkien kävijöiden määrä on se mittari, jonka perusteella voi esimerkiksi päätellä, kuinka monta ihmistä on käynyt lukemassa uuden blogiartikkelin.

URL (Urli)

URL on internetsivun osoitteena esitettävä merkkijono, joka pitää sisällään sivuston nimen sekä mahdollisia lisätietoja tarkemmasta laskeutumissivusta. URL tulee englanninkielisistä sanoista “Uniform Resource Identifier”.

Uudelleenmarkkinointi

Uudelleenmarkkinoinnissa kohdennetaan markkinointia niille, jotka ovat jo käyneet yrityksen verkkosivuilla. Evästeiden ja mainosbannereiden avulla toimivan uudelleenmarkkinoinnin tavoitteena on houkutella kävijöitä takaisin yrityksen verkkosivuille.

Verkkokauppa (E-store)

Verkkokauppa on yleisnimitys verkkosivustoille, joiden ominaisuutena on mahdollisuus ostaa tai tilata sivustolta jotain. Verkkokaupassa kyse on etäkaupasta, jossa käyttäjä ei pysty näkemään ja testaamaan myytävää tuotetta paikan päällä, ja joutuu näin tekemään ostopäätöksen siitä esitettyjen kuvien ja tietojen perusteella.

Yleisiä verkkokauppa-alustoja ovat esimerkiksi Woocommerce, Shopify, Magento sekä Mycashflow.

Verkkosivusto (www-sivusto, internetsivusto, nettisivusto)

Verkkosivusto on internetissä tietyssä osoitteessa oleva sivu tai sivujen joukko, joka pitää sisällään tietoa erilaisista aiheista. Verkkosivustoja on olemassa lukemattomia erilaisia ja ne ovat tarkoitettu moniin eri tarkoituksiin. Tyypillisiä verkkosivustoja ovat ihmisten, yritysten, organisaatioiden tai erilaisten hallintoelimien kotisivut.

Nykypäivänä verkkosivustot ovat merkittävä osa yritysten toimintaa ja monen yrityksen kohdalla koko liiketoiminta saattaa olla sidoksissa verkkosivuston kautta tapahtuvaan toimintaan.

Lue lisää Preonin tarjoamista verkkosivupalveluista.

Vimeo

Vimeo on internetissä toimiva YouTuben kaltainen videopalvelu, joka tukee sen kautta ladattujen videoiden esittämistä myös muilla sivustoilla. Erona moniin muihin vastaaviin videopalveluihin on, että Vimeon sisältämiä videoita voi ladata ulos palvelusta ilman lisäohjelmia.

Välitön poistumisprosentti (Bounce rate)

Välitön poistumisprosentti on verkkosivuanalytiikan mittari, jonka avulla saadaan selville sellaisten käyttäjien suhteellinen määrä, jotka saapuvat sivustolle vain yhdelle sivulle ja poistuvat tämän jälkeen. Yleensä poistumisprosenttia pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena, mutta se ei itsessään kerro välttämättä sivuston toiminnasta riittävästi.

Lue lisää Google Analyticsin keskeisistä mittareista.

Web-analytiikka

Web-analytiikka on yleisnimitys teknologialle ja erilaisille päätelmille, joiden pyrkimyksenä on saada tietoa esimerkiksi verkkosivuston käyttäjien toiminnasta. Ehkä tunnetuin ja käytetyin web-analytiikan työkalu on Google Analytics.

Wireframe (rautalankamalli)

Wifeframe on ohjelmisto- ja verkkosivukehitykseen liittyvä termi. Sen avulla erilaisia suunnitelmia pyritään visualisoimaan ja ymmärtämään luomalla karkeita “rautalankamalleja”. Se ei ole graafista suunnittelua eikä wireframen luominen välttämättä liity millään tavalla kehitettävän verkkosivuston tai ohjelmiston ulkonäköön, vaan sen perimmäisenä tarkoituksena on auttaa hahmottamaan logiikkaa ja käytettävyyttä.

WordPress (WP)

WordPress on avoimeen lähdekoodiin perustuva internetsivujen julkaisujärjestelmä, joka on suosittu teknologia erityisesti pienempien verkkosivustojen luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Alunperin WordPress oli lähinnä blogien helppoon julkaisuun tarkoitettu alusta, mutta se on kehittynyt erittäin monipuoliseksi julkaisujärjestelmäksi myös huomattavasti vaativampiin tilanteisiin sopivaksi.

Yahoo!

Yahoo! on yhdysvaltalainen internetpalveluita tarjoava yritys. Se on perustettu vuonna 1994, ja se on ollut yksi varhaisen internetin pioneereista. Hakukoneen lisäksi Yahoo! tarjoaa myös muita palveluita, kuten sähköposti-, videonjako-, ja uutispalveluita. Suomessa Yahoo! on kolmanneksi käytetyin hakukone.

Yandex

Yandex suurin venäläinen teknologia-alan yritys, ja se ylläpitää suurinta venäjänkielistä hakukonetta.

Yoast SEO

Yoast SEO on tunnettu WordPressin yhteydessä käytettävä lisäosa, jonka avulla hakukoneoptimointia on helpompi ylläpitää sivuston sisältä käsin. Se ei varsinaisesti itsessään paranna hakukoneoptimoinnin tilaa, mutta se antaa vihjeitä siitä missä olisi parannettavaa. Lisäksi sen avulla voidaan määritellä esimerkiksi hakukoneiden tuloksissa näytettävien metatietojen sisältöjä.

YouTube

YouTube on hakukonejätti Googlen omistama videopalvelu, joka mielletään usein myös yhdeksi sosiaalisen median kanavista. Sen avulla käyttäjät voivat lisätä omia videoita sekä katsella ja kommentoida muiden käyttäjien lataamia videoita. YouTube on internetin suosituin videopalvelu ja sitä käyttää päivittäin lukematon määrä ihmisiä.

YouTuben merkitys osana digitaalista markkinointia on myös kasvanut jatkuvasti, sillä sen tarjoama yleisö tavoittaa myös Suomessa todella monipuolisen otannan ihmisiä. YouTubessa on mahdollista mainostaa näytettävien videoiden yhteydessä sekä sen hakutoimintojen vierellä näkyvillä mainospaikoilla.

Ota meihin yhteyttä.

Luotettava kumppani